Pomoc prawna w sprawach o likwidację polisolokaty

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, jaki do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.